Najnovšie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Predajca: VOSI plus, s.r.o., Hroncova 19, 04001 Košice, IČO: 50 684 035, DIČ: SK212 041 9224

Obchodné podmienky platia v internetovom obchode www.espeon.sk a vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim ak neboli inak zmluvne upravené, sa riadia obchodnými podmienkami internetového obchodu www.espeon.sk, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa,  Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

Spotrebiteľom (kupujúcim) je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01. 05. 2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Spotrebiteľ a predávajúci pri predaji tovaru a poskytovaní služieb uzatvárajú spotrebiteľskú zmluvu, pričom v takomto vzťahu je spotrebiteľ chránený zákonmi prijatými na ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľskou zmluvou nebude zmluva uzatvorená medzi dvoma podnikateľmi, ani zmluva uzatvorená medzi dvoma fyzickými osobami – nepodnikateľmi. www.soi.sk

Právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí používajú produkty k svojej podnikateľskej činnosti berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.
Pokiaľ je kupujúci podnikateľ alebo výrobok kupuje pre svoju podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

Orgán kontroly a dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1

1. Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň objednania tovaru. Nezodpovedáme za oneskorené dodanie tovaru a poškodenie zásielky zavinené zásielkovňou alebo kuriérskou spoločnosťou, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Nezodpovedáme za tovar, na ktorom vznikne poškodenie v dôsledku nesprávneho a neohľaduplného zaobchádzania. V prípade, že tovar nezodpovená predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Kupujúci sa zaväzuje:
a) objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť nám.

b) zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci neprevezme objednaný tovar (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok za náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru

2.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci  má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci musí odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu buď e-mailom na info@espeon.sk alebo telefonicky na číslach 0911 908 215 alebo 0910 750 000. Predávajúci je povinný prevziať tovar od kupujúceho späť a vrátiť mu cenu zaplatenú za tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy vrátiť predávajúcemu iba nepoužitý tovar v nepoškodenom pôvodnom obale, inak predávajúci nie je povinný odstúpenie od zmluvy akceptovať. Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, všetky prepravné náklady hradí kupujúci.

3. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej spracovanie.

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že v prípade, že niektorý produkt nemáme, bezodkladne upovedomíme kupujúceho a dohodneme sa na ďalšom postupe. Buď pošleme obratom objednané produkty, len ktoré máme skladom a ostatné produkty Vám pošleme neskôr (v tomto prípade pri doposlaní zvyšnej objednávky Vám poštovné účtované nebude), alebo pošleme naraz všetok objednaný tovar (v tomto prípade sa predĺži dodacia lehota celej objednávky). Dodacia lehota je najneskôr 21dní po obdŕžaní objednávky. Po vybavení objednávky zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná. Ak vo výnimočných prípadoch Vami objednaný tovar nebude možné doručiť podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania.

 

4. CENY TOVARU

Všetky ceny jednotlivých produktov na www.espeon.sk sú platné v čase objednania.

 

  5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Pri ochrane osobných údajov predávajúci postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Zaväzujeme sa neposkytnúť osobné údaje zákazníka inej fyzickej alebo právnickej osobe, alebo subjektu pre akékoľvek iné účely, ktoré nesúvisia s plnením zmluvy, pokiaľ k tomu zákazník nedá výslovný písomný súhlas. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci v súvislosti s plnením zmluvy a záväzkom dodať objednaný tovar zákazníkovi, poskytuje osobné údaje zákazníka (t.j. meno, titul, adresa, tel.kontakt....) Slovenskej pošte a.s., zásielkovni, prípadne doručovateľskej spoločnosti, s ktorou má predávajúci uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

   

  6. REKLAMAČNÝ PORIADOK

  REKLAMÁCIA TOVARU

  Predávajúci www.espeon.sk vybavuje reklamácie zákazníkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi SR.

  Všeobecne záručná doba výrobkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky je štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

  Ak kupujúci zistí, že prevzatý tovar prejavuje známky poškodenia, bezodkladne, t.j. do 24hod. informuje predávajúceho buď telefonicky na tel.č. 0911 908 215, 0910 750 000 alebo e-mailom na info@espeon.sk. K reklamácii je potrebné odfotiť poškodený tovar a fotky zaslať na info@espeon.sk alebo poslať nám poškodený tovar na adresu: VOSI plus s.r.o., Janigova 11, 040 23  Košice, spolu s faktúrou o zaplatení a vyplneným reklamačným formulárom.

   

  7. CENA DOPRAVY

  Cena dopravy Slovenskou poštou do 1kg je 4,00 Eurr pri platbe vopred na náš účet alebo GoPay platbou

  Za platbu dobierkou je k doprave účtovaných + 1,50 Eur

  Cena dopravy cez Packeta na výdajne miesto do 5 kg pri platbe vopred je 2,50 Eur, do 10 kg je 4,50 Eur. Cena dobierky je 1,50 Eur, pripočíta sa k cene dopravy.

  Cena dopravy kuriérskou spoločnosťou DPD do 20kg je 4,50 Eur pri platbe vopred na náš účet alebo GoPay platbou

  Za platbu dobierkou je k doprave účtovaných + 1,50 Eur

  Pri nákupe nad 99,- Eur je cena dopravy ZADARMO do 20kg. Za každých ďalších 20kg je účtovaných 4,50 Eur bez ohľadu na výšku objednávky.

   

  Možnosť osobného odberu objednaného tovaru po platbe vopred prevodom na účet alebo platbe GoPAY.

  Odberné miesto:  Janigova 11, 040 23 Košice - iba po telefonickom dohovore.

   

  8. Spôsob platby

  Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar podľa voľby spôsobu platby zadanej v objednávke a to:

  - na dobierku - kupujúci vyplatí tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra

  - prevodným príkazom - kupujúci uhradí platbu na účet predávajúceho, ako variabilný symbol uvedie číslo svojej objednávky. Údaje ako číslo objednávky a číslo účtu predávajúceho nájde kupujúci v automatickom potvrdzujúcom e-maile. Tovar je kupujúcemu odoslaný obratom po prijatí platby.

  - GoPay platbou